ಗೊಂಚಲು: ಅನಕೃ

25 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಟ-೧
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ. ನ. ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಟ-೨
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ. ನ. ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕಂಕಣಬಲ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ.ನ.ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ.ನ. ಕೃಷ್ಣರಾಯ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 95.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಯಲಹಂಕ ಭೂಪಾಲ - ಕಾದಂಬರಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ. ನ. ಕೃ.
  ಬೆಲೆ
  Rs. 157.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 157.00
  ಬೆಲೆ
  Rs. 175.00
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಭೂಮಿತಾಯಿ | ಚಿರಂಜೀವಿ | ಮುಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ. ನ. ಕೃ.
  ಬೆಲೆ
  Rs. 275.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 275.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪಂಕಜ | ಹೇಗಾದರೂ ಬದುಕೋಣ | ಪರಿವರ್ತನೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ.ನ.ಕೃ.
  ಬೆಲೆ
  Rs. 280.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 280.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕಾಗದದ ಹೂ | ಗರುಡಮಚ್ಚೆ | ಏಣಾಕ್ಷಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ.ನ.ಕೃ.
  ಬೆಲೆ
  Rs. 350.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 350.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕುಲಪುತ್ರ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ.ನ.ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕಾಮಿನಿ ಕಾಂಚನ | ಕಾಂಚನ ಗಂಗಾ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ.ನ.ಕೃ.
  ಬೆಲೆ
  Rs. 240.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 240.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಅಪರಂಜಿ | ಕಳಂಕಿನಿ | ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾಗೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ.ನ.ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 400.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನಗ್ನಸತ್ಯ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ.ನ.ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 180.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 180.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಶನಿ ಸಂತಾನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ.ನ.ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಅಮೃತಮಂಥನ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ.ನ.ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 110.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸಂಜೆಗತ್ತಲು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ.ನ.ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 225.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 225.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಹೆಂಗರುಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ.ನ.ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 100.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪಂಜರದ ಗಿಣಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ. ನ. ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 150.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಹುಲಿಯುಗುರು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ.ನ.ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 320.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 320.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಪಾಪಿಯ ನೆಲೆ । ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ । ಈ ದಾರಿ-ಆ ದಾರಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ.ನ.ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 300.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 300.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಕಲಾವಿದ | ಅಭಿಮಾನ | ಭುವನ ಮೋಹಿನಿ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ.ನ.ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 300.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 300.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ | ರುಕ್ಮಿಣಿ | ತಾಯಿಮಕ್ಕಳು
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ.ನ.ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 350.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 350.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಹೆಣ್ಣು ಜನ್ಮ | ಸ್ತ್ರೀಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರ | ರತ್ನದೀಪ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ.ನ.ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 275.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 275.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಸಾಹಿತ್ಯ ರತ್ನ | ಗಾಜಿನಮನೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ. ನ. ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 275.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 275.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ.ನ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 600.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 600.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
 • ಹೊಸಹುಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತಚಿಂತನೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ನಾಟಕಕಲೆ
  ಮಾರಾಟಗಾರ
  ಅ.ನ.ಕೃ
  ಬೆಲೆ
  Rs. 220.00
  ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
  Rs. 220.00
  ಬೆಲೆ
  ಒಂದರ ಬೆಲೆ
  ಪ್ರತಿ 
  ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ