ತಂಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್‌

ತಂಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್‌

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಪಿ. ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯ
ಬೆಲೆ
Rs. 120.00
ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
Rs. 120.00
ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 
ಚೆಕ್‌ ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.