ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಡಾ|| ಎಂ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
ಬೆಲೆ
Rs. 35.00
ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
Rs. 35.00
ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 
ಚೆಕ್‌ ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.