ಪರ್ದಾ & ಪಾಲಿಗಮಿ

ಪರ್ದಾ & ಪಾಲಿಗಮಿ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಇಕ್ಬಾಲುನ್ನೀಸಾ ಹುಸೇನ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ದಾದಾಪೀರ್ ಜೈಮನ್
ಬೆಲೆ
Rs. 380.00
ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
Rs. 380.00
ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 
ಚೆಕ್‌ ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.