ನವೀನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು

ನವೀನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು

ಮಾರಾಟಗಾರ
ವಿ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಬೆಲೆ
Rs. 80.00
ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
Rs. 80.00
ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 
ಚೆಕ್‌ ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಲವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲುದು.