ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿವನ

ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿವನ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಡಾ|| ಎಂ. ವಸುಂಧರ, ಡಾ|| ವಸುಂಧರ ಭೂಪತಿ
ಬೆಲೆ
Rs. 200.00
ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
Rs. 200.00
ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 
ಚೆಕ್‌ ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.