ಗುರುತ್ವ

ಗುರುತ್ವ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಡಾ. ಎಂ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ
ಬೆಲೆ
Rs. 60.00
ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
Rs. 60.00
ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 
ಚೆಕ್‌ ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಗೆಲಿಲಿಯೋ, ನ್ಯೂಟನ್ ಮತ್ತು ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಇವರುಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವ ಮನುಷ್ಯನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದ ರೀತಿ, ಅದರ ಸ್ವರೂಪ, ನಿಯಮಗಳು, ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.