ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ತರಕಾರಿಗಳು

ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ತರಕಾರಿಗಳು

ಮಾರಾಟಗಾರ
ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗೌಡ
ಬೆಲೆ
Rs. 45.00
ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
Rs. 45.00
ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 
ಚೆಕ್‌ ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಟ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾದ ಅಪೂರ್ವ ಜೀವಿಗಳು ಯಾರು? ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು ಶಾಲೆಗೇ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ?