ಲೆನಿ ಮತ್ತು ಟ್ವೀಕ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ: ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ

ಲೆನಿ ಮತ್ತು ಟ್ವೀಕ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ: ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಕ್ಲೌಸ್ ಬೌಮ್‌ಗಾರ್ಟ್
ಬೆಲೆ
Rs. 50.00
ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
Rs. 50.00
ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 
ಚೆಕ್‌ ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವವರಾರು? ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ.

ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯರಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಚೊಕ್ಕವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿರಿ.