ಲಸ್ಸಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಅಥವಾ ಫಲೂಡಾ?

ಲಸ್ಸಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಅಥವಾ ಫಲೂಡಾ?

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಮಾಲಾ ಕುಮಾರ್, ಮನೀಷಾ ಚೌಧರಿ
ಬೆಲೆ
Rs. 30.00
ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
Rs. 30.00
ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 
ಚೆಕ್‌ ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.