ಕಾಲಬಂಧ

ಕಾಲಬಂಧ

ಮಾರಾಟಗಾರ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್
ಬೆಲೆ
Rs. 120.00
ಕೊಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ
Rs. 120.00
ಬೆಲೆ
ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ
ಒಂದರ ಬೆಲೆ
ಪ್ರತಿ 
ಚೆಕ್‌ ಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ವಾಂಟಂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾದಂಬರಿ.